u R B a N i Z a C i o N / u R B a N i Z a Z i o a.

A d e c u a c i ó n   d e   c a l l e s ,   i n s  t a l a c i o n e s   g e n e r a l e s ,   c o n s t r u c c i ó n   d e   v i a l e s,   p a v i m e n t a c i ó n , s e ñ a l i z a c i ó n ,   .  . .   

CONTRUCCIONES GOIKETXE - GOIKETXE ERAIKUNTZA ENPRESA.