I N D U S T R I A L . I N D U S T R I A L A

A m p l i a   t r a y e c t o r i a  e n  l a  c o n s t r u c c i o n  d e  N a v e s   I n d u s t r i a l e s.

CONTRUCCIONES GOIKETXE - GOIKETXE ERAIKUNTZA ENPRESA.